ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Slider

Често задавани въпроси

Какво представлява либерализираният пазар на електрическа енергия?

Либерализираният (свободният) пазар на електрическа енергия позволява сключването на сделки по свободно договорени цени между производители, търговци на електрическа енергия и потребители, създава се възможност за наличие на конкуренция, която предполага оптимизиране на цената на електрическата енергия и повишаване качеството на предлаганите услуги. Нормативно той функционира в съответствие с европейските директиви за либерализиране на енергийните пазари – чиито изисквания намират приложение в националното законодателство – Закон за енергетиката (ЗЕ), Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правила за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ) и др.

Как работи свободният пазар на електрическа енергия?

Клиентите могат да избират своя търговец на електрическа енергия, но не и своя мрежови оператор. Разпределителната мрежа е собственост на Електроразпределителното дружество (ЧЕЗ Разпределение България АД, “Електроразпределение Юг” ЕАД (ЕР Юг), Електроразпределение Север АД, Електроразпределение Златни пясъци АД), което продължава да отговаря за качеството на доставяната електроенергия и за отстраняването на възникнали аварии. С излизането на свободен пазар, клиентът трябва да сключи три договора – един с търговеца за доставка и балансиране, един с електроразпределителното предприятие за достъп и пренос до мрежата и един с крайния снабдител за доставчик от последна инстанция. С подписването на договора за доставка и балансиране с търговец, крайният клиент упълномощава търговеца си да подпише другите два договора. За Електроразпределение Север АД и ЧЕЗ Разпределение България АД се изисква предоставяне на пълномощно от клиента. Законодателят е предвидил така процеса с цел улесняване на клиентите.

Какви са предимствата за клиентите на свободния пазар на електрическа енергия?

Конкурентната среда за търговия с електрическа енергия води до намаляване на цената на електроенергията и повишаване на качеството на обслужване. Клиентите имат възможност сами да избират доставчика си на електроенергия, да договаря условия по договора и фактурирането, както и допълнителни услуги свързани с обслужването.

Каква е дейността на търговеца на електроенергия?

Търговците на електроенергия са юридически лица, лицензирани за дейността „търговия с електроенергия“, които извършват покупко-продажба на електрическа енергия от/на производители, други търговци, борсови и брокерски платформи и снабдяват потребители на пазара по свободно договорени цени

Какво е балансиращ пазар, балансираща група (БГ) и координатор на БГ?

Балансиращият пазар на електрическа енергия цели поддържането на физически баланс между производство и потребление в електроенергийната система. Това се постига чрез предварително прогнозиране на почасови графици за количество електрическа енергия, което се очаква да бъде потребено от клиентите на пазара.

Балансиращата група представлява група от търговски участници (потребители, производители и търговци), които са прехвърлили отговорността за балансиране на електроенергията на свободния пазар на регистриран координатор на балансираща група, като нейната цел е да оптимизира небалансите на отделните търговски участници, като по този начин да намали разходите за балансиране.

Какви видове балансиращи групи има?

Според действащата нормативна уредба на електроенергийния пазар в България са обособени 3 вида балансиращи групи:

• Стандартна – включва производители, регистрирани търговци, потребители, представлявани и администрирани от координатор, който сключва договор с Електроенергийния Системен Оператор.

• Комбинирана – включва производители на електрическа енергия от ВЕИ с до 1 МВт. предоставена мощност . Те не са ограничени от териториалното си разположение и спецификата на сключения договор за изкупуване

• Специална – включва участници само от регулирания пазар. Такива са доставчиците от последна инстанция, производители на електрическа енергия от ВЕИ с до 1 МВт. предоставена мощност, когенерации и други.

Кои потребители могат да излязат на свободния пазар на електрическа енергия?

Към момента на свободния пазар могат да излязат всички потребители.

За стопанските потребители излизането на свободния пазар става задължително, докато за битовите потребители все още има регулирани цени, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране и няма икономическа изгода да излязат все още на свободния пазар.

След последно приети промени в Закона за енергетиката от юни 2020 г. всички небитови крайни клиенти в това число и малки стопански потребители с годишно потребление под 100 000 кВтч., които до момента са все още на регулирания пазар, ще трябва да излязат на свободния пазар на електрическа енергия, считано от 1 октомври 2020г.

Реалната дата, до която тези стопански потребители трябва да изберат доставчик на електрическа енергия е 10 септември 2020 г., за да може смяната да влезе в сила от 1 октомври 2020 г. Това е така, защото има процедурни срокове при смяна на доставчика на електрическа енергия, които задължително трябва да бъдат спазени.

В случай, че към 1 октомври 2020 г. тези клиенти не са сключили договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия ще се извършва от досегашния им доставчик при служебно определени тарифи на свободния пазар считано от 1 октомври 2020г. до 30 юни 2021г. След този срок, всички стопански потребители без сключени договори за доставка на електрическа енергия с доставчик – търговец ще бъдат автоматично прехвърлени към Доставчик от последна инстанция (ДПИ), където цената, по която ще заплащат потребената електрическа енергия е значително по-висока от тази, която могат да получат на свободния пазар. Това е основателен стимул за потребителите да бъдат активни и да изберат своя доставчик своевременно, за да получат най-добрата цена при най-добрите условия. 

Каква е процедурата по излизане на свободния пазар?

Според нормативната уредба регистрирането на участник на свободния пазар на електрическа енергия и смяната на доставчик се администрира от съответния мрежови оператор. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД  извършва процедурата по смяна на доставчика от името на клиента безплатно.

Процедурите за регистриране на свободния пазар на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия са разписани, както следва:

• За клиенти с почасово мерене (над 100 кВт. присъединена мощност) стъпките са две: Първо се сключва договор за достъп и пренос с мрежовия оператор и договор с крайния снабдител в ролята му на Доставчик от последна инстанция, а след това се подава заявление до 10-то число на месеца и от 1-во число на следващия месец клиентът е на свободен пазар. Процедурата е регламентирана в Инструкции № 1 и № 2 на ЕСО ЕАД, утвърдени с Решение на ДКЕВР № 93 / 28.06.2013 г., в сила от 01.07.2013 г.

• За клиенти за чиито обекти се прилагат стандартизирани товарови профили или така нар. СТП (до 100 кВт. присъединена мощност) процедурата е по-кратка: подава се заявление до 10-то число на месеца и от 1-во число на следващия месец клиентът е на свободен пазар. Успоредно с това се сключва договор за достъп и пренос с мрежовия оператор и договор с крайния снабдител в ролята му на Доставчик от последна инстанция. Процедурата е регламентирана в Инструкция, приета от КЕВР с Решение по протокол № 56 / 28.03.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.

Може ли да не излезе клиент на свободен пазар?

Може, единствено, ако има просрочени задължения към настоящия си доставчик/координатор. Текущите задължения също трябва да се платят в срок, защото се правят проверки по време на процедурата и ако се просрочат, процедурата може да бъде спряна.

Трябва ли да се плащат допълнителни такси на свободния пазар?

Всички клиенти на свободен пазар заплащат такса „Задължения към обществото“. Тя се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и търговците на електрическа енергия не могат да влияят върху нейната стойност. Клиентите на регулиран пазар също плащат тази съставка, но тя е включена в цената на активната електрическа енергия.

Какво представлява такса „Задължения към обществото“?

„Задължения към обществото“ включва разходите по изкупуването на електрическата енергия от производители от възобновяеми източници, които продават на преференциални цени, разходите по изкупуване на енергията от високоефективно комбинирано производство (когенерация) и разходите по дългосрочните договори. Всички клиенти заплащат такса „Задължения към обществото“.

Какви договори сключват клиентите на свободния пазар?

С избрания търговец на електрическа енергия/координатор на балансираща група:

• Договор за покупко-продажба на електрическа енергия и за балансиране – негов предмет са продажбата на електрическа енергия по свободно договорена цена, условията за участие в балансираща група и прехвърлянето на отговорността за балансиране. Сключва се между клиент с почасово мерене, за когото не се прилага СТП, и избран от него търговец на електрическа енергия/координатор на балансираща група. Възможно е двете услуги да бъдат оформени в два отделни договора – за продажба на електрическа енергия и за балансиране.

• Договор за комбинирана услуга – негов предмет са продажбата на електрическа енергия и плащане на услугите „достъп до и пренос през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“. Този тип договор се сключва задължително между търговец на електрическа енергия и краен клиент, за когото се прилага стандартизиран товаров профил (СТП). За клиент с почасово мерене, за когото не се прилага СТП, договорът за комбинирана услуга е възможност, а не задължение.

Колко фактури получават клиентите, регистрирани на свободния пазар?

Броят на фактурите, които ще получава клиент на свободния пазар зависи от една страна от това какъв тип е клиентът, а от друга – от договора, който е подписал с търговеца на електрическа енергия. Клиентите с почасово мерене ще получават две фактури – за доставката от търговеца на електрическа енергия и за мрежовите услуги от оператора на електроразпределителната мрежа, към когото са присъединени неговите обекти. В случай че са сключили договор за комбинирана услуга, ще получават една фактура от търговеца си, която включва доставка на електрическа енергия и мрежови услуги. Клиентите, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, ще получават само една фактура от търговеца на електрическа енергия, която включва доставка на електрическа енергия и мрежови услуги.

След смяната на доставчика на електрическа енергия кой носи отговорност за поддръжката на мрежата?

Физическият доставчик винаги остава Електроразпределителното дружество или така нар. ЕРП, към който район принадлежи клиента, тъй като собствеността на мрежата, която използва и отговорността за нейното поддържане принадлежни на ЕРП в зависимост от териториалното разпределение.

Кой ще отчита клиента и като има авария кой ще я отстрани?

  Електроразпределителното дружество или така нар. ЕРП продължава да отчита, като затова получава приходите от начислените таксите за достъп и пренос. Негов ангажимент остава и отстраняването на авариите.

Към кого да се обръща клиента за разкриване на нова партида, вдигане на присъединената мощност и други подобни?

Във функциите на ЕРП-то остават нови присъединявания, увеличаване на присъединена мощност, отделяне на обекти и всичко свързано с мрежата.

Прекъсва ли се захранването при процедура за смяна на доставчика на електрическа енергия?

Не, захранването не се прекъсва при изпълнение на процедурата при смяна на доставчик на електрическа енергия.

Кой контролира търговците на електрическа енергия и към кого могат да се обърне клиента, ако доставчикът му не е коректен?

Търговците на електрическа енергия получават лицензия за дейността по смисъла на Закона за енергетиката и съответно подлежат на контрол от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Освен към КЕВР, сигнали могат да се подават още към Комисията за защита на конкуренцията.

Как може да сте сигурни, че предоставените от Вас лични данни във нашата платформа са защитени?

Молим да бъдете информирани, че предоставените от Вас лични данни се събират, обработват, съхраняват, предоставят и унищожават съгласно с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation – GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), според известието за поверителност на дружеството.

Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата Ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) или да потърсите съдебна защита.