head vaprosi scaled 1
team
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Често задавани въпроси

icons question 2Какво представлява либерализираният пазар на електрическа енергия?

icons answer 3Либерализираният (свободният) пазар на електрическа енергия позволява сключването на сделки по свободно договорени цени между производители, търговци на електрическа енергия и потребители, създава се възможност за наличие на конкуренция, която предполага оптимизиране на цената на електрическата енергия и повишаване качеството на предлаганите услуги. Нормативно той функционира в съответствие с европейските директиви за либерализиране на енергийните пазари – чиито изисквания намират приложение в националното законодателство – Закон за енергетиката (ЗЕ), Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правила за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ) и др.

icons question 2Как работи свободният пазар на електрическа енергия?

icons answer 5Клиентите могат да избират своя търговец на електрическа енергия, но не и своя мрежови оператор. Разпределителната мрежа е собственост на Електроразпределителното дружество (ЧЕЗ Разпределение България АД, “Електроразпределение Юг” ЕАД (ЕР Юг), Електроразпределение Север АД, Електроразпределение Златни пясъци АД), което продължава да отговаря за качеството на доставяната електроенергия и за отстраняването на възникнали аварии. С излизането на свободен пазар, клиентът трябва да сключи три договора – един с търговеца за доставка и балансиране, един с електроразпределителното предприятие за достъп и пренос до мрежата и един с крайния снабдител за доставчик от последна инстанция. С подписването на договора за доставка и балансиране с търговец, крайният клиент упълномощава търговеца си да подпише другите два договора. За Електроразпределение Север АД и ЧЕЗ Разпределение България АД се изисква предоставяне на пълномощно от клиента. Законодателят е предвидил така процеса с цел улесняване на клиентите.

icons question 6Какви са предимствата за клиентите на свободния пазар на електрическа енергия?

icons answer 3Конкурентната среда за търговия с електрическа енергия води до намаляване на цената на електроенергията и повишаване на качеството на обслужване. Клиентите имат възможност сами да избират доставчика си на електроенергия, да договаря условия по договора и фактурирането, както и допълнителни услуги свързани с обслужването.

icons question 6Каква е дейността на търговеца на електроенергия?

icons answer 3Търговците на електроенергия са юридически лица, лицензирани за дейността „търговия с електроенергия“, които извършват покупко-продажба на електрическа енергия от/на производители, други търговци, борсови и брокерски платформи и снабдяват потребители на пазара по свободно договорени цени

icons question 6Какво е балансиращ пазар, балансираща група (БГ) и координатор на БГ?

icons answer 3Балансиращият пазар на електрическа енергия цели поддържането на физически баланс между производство и потребление в електроенергийната система. Това се постига чрез предварително прогнозиране на почасови графици за количество електрическа енергия, което се очаква да бъде потребено от клиентите на пазара.

Балансиращата група представлява група от търговски участници (потребители, производители и търговци), които са прехвърлили отговорността за балансиране на електроенергията на свободния пазар на регистриран координатор на балансираща група, като нейната цел е да оптимизира небалансите на отделните търговски участници, като по този начин да намали разходите за балансиране.

icons question 6Какви видове балансиращи групи има?

icons answer 3Според действащата нормативна уредба на електроенергийния пазар в България са обособени 3 вида балансиращи групи:

• Стандартна – включва производители, регистрирани търговци, потребители, представлявани и администрирани от координатор, който сключва договор с Електроенергийния Системен Оператор.

• Комбинирана – включва производители на електрическа енергия от ВЕИ с до 1 МВт. предоставена мощност . Те не са ограничени от териториалното си разположение и спецификата на сключения договор за изкупуване

• Специална – включва участници само от регулирания пазар. Такива са доставчиците от последна инстанция, производители на електрическа енергия от ВЕИ с до 1 МВт. предоставена мощност, когенерации и други.

icons question 6Кои потребители могат да излязат на свободния пазар на електрическа енергия?

icons answer 3Към момента на свободния пазар могат да излязат всички потребители.

За стопанските потребители излизането на свободния пазар става задължително, докато за битовите потребители все още има регулирани цени, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране и няма икономическа изгода да излязат все още на свободния пазар.

След последно приети промени в Закона за енергетиката от юни 2020 г. всички небитови крайни клиенти в това число и малки стопански потребители с годишно потребление под 100 000 кВтч., които до момента са все още на регулирания пазар, ще трябва да излязат на свободния пазар на електрическа енергия, считано от 1 октомври 2020г.

Реалната дата, до която тези стопански потребители трябва да изберат доставчик на електрическа енергия е 10 септември 2020 г., за да може смяната да влезе в сила от 1 октомври 2020 г. Това е така, защото има процедурни срокове при смяна на доставчика на електрическа енергия, които задължително трябва да бъдат спазени.

В случай, че към 1 октомври 2020 г. тези клиенти не са сключили договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия ще се извършва от досегашния им доставчик при служебно определени тарифи на свободния пазар считано от 1 октомври 2020г. до 30 юни 2021г. След този срок, всички стопански потребители без сключени договори за доставка на електрическа енергия с доставчик – търговец ще бъдат автоматично прехвърлени към Доставчик от последна инстанция (ДПИ), където цената, по която ще заплащат потребената електрическа енергия е значително по-висока от тази, която могат да получат на свободния пазар. Това е основателен стимул за потребителите да бъдат активни и да изберат своя доставчик своевременно, за да получат най-добрата цена при най-добрите условия. 

icons question 6Каква е процедурата по излизане на свободния пазар?

icons answer 3Според нормативната уредба регистрирането на участник на свободния пазар на електрическа енергия и смяната на доставчик се администрира от съответния мрежови оператор. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД  извършва процедурата по смяна на доставчика от името на клиента безплатно.

Процедурите за регистриране на свободния пазар на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия са разписани, както следва:

• За клиенти с почасово мерене (над 100 кВт. присъединена мощност) стъпките са две: Първо се сключва договор за достъп и пренос с мрежовия оператор и договор с крайния снабдител в ролята му на Доставчик от последна инстанция, а след това се подава заявление до 10-то число на месеца и от 1-во число на следващия месец клиентът е на свободен пазар. Процедурата е регламентирана в Инструкции № 1 и № 2 на ЕСО ЕАД, утвърдени с Решение на ДКЕВР № 93 / 28.06.2013 г., в сила от 01.07.2013 г.

• За клиенти за чиито обекти се прилагат стандартизирани товарови профили или така нар. СТП (до 100 кВт. присъединена мощност) процедурата е по-кратка: подава се заявление до 10-то число на месеца и от 1-во число на следващия месец клиентът е на свободен пазар. Успоредно с това се сключва договор за достъп и пренос с мрежовия оператор и договор с крайния снабдител в ролята му на Доставчик от последна инстанция. Процедурата е регламентирана в Инструкция, приета от КЕВР с Решение по протокол № 56 / 28.03.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.

icons question 6Може ли да не излезе клиент на свободен пазар?

icons answer 3Може, единствено, ако има просрочени задължения към настоящия си доставчик/координатор. Текущите задължения също трябва да се платят в срок, защото се правят проверки по време на процедурата и ако се просрочат, процедурата може да бъде спряна.

icons question 6Трябва ли да се плащат допълнителни такси на свободния пазар?

icons answer 3Всички клиенти на свободен пазар заплащат такса „Задължения към обществото“. Тя се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и търговците на електрическа енергия не могат да влияят върху нейната стойност. Клиентите на регулиран пазар също плащат тази съставка, но тя е включена в цената на активната електрическа енергия.

icons question 6Какво представлява такса „Задължения към обществото“?

icons answer 3„Задължения към обществото“ включва разходите по изкупуването на електрическата енергия от производители от възобновяеми източници, които продават на преференциални цени, разходите по изкупуване на енергията от високоефективно комбинирано производство (когенерация) и разходите по дългосрочните договори. Всички клиенти заплащат такса „Задължения към обществото“.

icons question 6Какви договори сключват клиентите на свободния пазар?

icons answer 3С избрания търговец на електрическа енергия/координатор на балансираща група:

• Договор за покупко-продажба на електрическа енергия и за балансиране – негов предмет са продажбата на електрическа енергия по свободно договорена цена, условията за участие в балансираща група и прехвърлянето на отговорността за балансиране. Сключва се между клиент с почасово мерене, за когото не се прилага СТП, и избран от него търговец на електрическа енергия/координатор на балансираща група. Възможно е двете услуги да бъдат оформени в два отделни договора – за продажба на електрическа енергия и за балансиране.

• Договор за комбинирана услуга – негов предмет са продажбата на електрическа енергия и плащане на услугите „достъп до и пренос през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“. Този тип договор се сключва задължително между търговец на електрическа енергия и краен клиент, за когото се прилага стандартизиран товаров профил (СТП). За клиент с почасово мерене, за когото не се прилага СТП, договорът за комбинирана услуга е възможност, а не задължение.

icons question 6Колко фактури получават клиентите, регистрирани на свободния пазар?

icons answer 3Броят на фактурите, които ще получава клиент на свободния пазар зависи от една страна от това какъв тип е клиентът, а от друга – от договора, който е подписал с търговеца на електрическа енергия. Клиентите с почасово мерене ще получават две фактури – за доставката от търговеца на електрическа енергия и за мрежовите услуги от оператора на електроразпределителната мрежа, към когото са присъединени неговите обекти. В случай че са сключили договор за комбинирана услуга, ще получават една фактура от търговеца си, която включва доставка на електрическа енергия и мрежови услуги. Клиентите, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, ще получават само една фактура от търговеца на електрическа енергия, която включва доставка на електрическа енергия и мрежови услуги.

icons question 6След смяната на доставчика на електрическа енергия кой носи отговорност за поддръжката на мрежата?

icons answer 3Физическият доставчик винаги остава Електроразпределителното дружество или така нар. ЕРП, към който район принадлежи клиента, тъй като собствеността на мрежата, която използва и отговорността за нейното поддържане принадлежни на ЕРП в зависимост от териториалното разпределение.

icons question 6Кой ще отчита клиента и като има авария кой ще я отстрани?

icons answer 3   Електроразпределителното дружество или така нар. ЕРП продължава да отчита, като затова получава приходите от начислените таксите за достъп и пренос. Негов ангажимент остава и отстраняването на авариите.

icons question 6Към кого да се обръща клиента за разкриване на нова партида, вдигане на присъединената мощност и други подобни?

icons answer 3Във функциите на ЕРП-то остават нови присъединявания, увеличаване на присъединена мощност, отделяне на обекти и всичко свързано с мрежата.

icons question 6Прекъсва ли се захранването при процедура за смяна на доставчика на електрическа енергия?

icons answer 3Не, захранването не се прекъсва при изпълнение на процедурата при смяна на доставчик на електрическа енергия.

icons question 6Кой контролира търговците на електрическа енергия и към кого могат да се обърне клиента, ако доставчикът му не е коректен?

icons answer 3Търговците на електрическа енергия получават лицензия за дейността по смисъла на Закона за енергетиката и съответно подлежат на контрол от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Освен към КЕВР, сигнали могат да се подават още към Комисията за защита на конкуренцията.

icons question 6Как може да сте сигурни, че предоставените от Вас лични данни във нашата платформа са защитени?

icons answer 3Молим да бъдете информирани, че предоставените от Вас лични данни се събират, обработват, съхраняват, предоставят и унищожават съгласно с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation – GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), според известието за поверителност на дружеството.

Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата Ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) или да потърсите съдебна защита.